111

Thành lập công ty Fintech

Thành lập công ty Fintech

Thành lập công ty fintech vận hành nền tảng cho vay với sự hợp tác của Ngân hàng MSB (www.beesfunding.vn) và cung cấp dịch vụ cho vay thay mặt cho ngân hàng khởi tạo như một phần của chương trình hợp tác ngân hàng.

Viclaw đã hỗ trợ Beesfunding thiết lập hệ thống văn phòng của họ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội. Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu pháp lý và tư vấn tuân thủ pháp luật cho toàn bộ quá trình thành lập và hoạt động của họ tại Việt Nam.

SAME POSTS